DLE-tjenester
  • Tilsyn med at regelverket som er fastsatt i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr etterleves
  • Gi pålegg i henhold til forskrifter og vedtak
  • Informasjon- og opplysningsarbeid i skoler, lag og foreninger.
  • Yte bistand til politi og brannvesen ved etterforskning av brann og andre ulykker
  • Samarbeide med andre tilsynsmyndigheter
Elsikkerhetsarbeid
  • Termografering
  • Jordfeilsøk
Tilsyn
  • SUN Elsikkerhet AS utfører periodiske tilsyn, kontroll av nyanlegg og revisjon/verifikasjon av virksomheter, kursing og informasjonsmøter på vegne av DLE i nettselskap vi samarbeider med.